Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ.

Η Νάουσα για μια ακόμη φορά κέρδισε τις εντυπώσεις στις σημερινές εκδηλώσεις για το καρναβάλι.
Πλήθος κόσμου από ολόκληρη την Πάρο, άψογη διοργάνωση και πολύ κέφι.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στην Δημοτική κοινότητα και σε όλους που συνετέλεσαν σε αυτήν την επιτυχία.
Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο 'Επαρχος και πλήθος δημοτικών συμβούλωνΝομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών, στο άρθρο 67 του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου Ναυτιλίας.

                                                                    Άρθρο 67 –
Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών

1. Υφιστάμενα λιμενικά έργα σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής ή τοπικής σημασίας, και μείζονος ενδιαφέροντος, μη νομίμως εκτελεσθέντα έως την 29-04-2013, από φορείς του Δημοσίου, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης λιμένα, η οποία συνοδεύεται από: α) τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και δ) τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους για τα προαναφερθέντα προγράμματα (Master Plan, Π.Ε.Α.Λ.).
2. Στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) ή του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), τα έργα της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) της προηγούμενης παραγράφου καθώς και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους των έργων. Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν κωλύεται από την μη ύπαρξη οριοθετημένων ζωνών αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας ή εξομοιούμενης με λιμένα μέχρι την 01/01/2020, οπότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού τους.
3. Η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των έργων των παραγράφων 1 και 2, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, ανάλογα με τη κατάταξη του λιμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 όπως ισχύει.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 δύνανται να ανασταλούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές πράξεις επιβολής ή ταμειακής βεβαίωσης θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Είναι δυνατή κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης σε υφιστάμενα έργα της παρ.1 και 2, η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου υπό την επίβλεψη αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της οικείας Λιμενικής Αρχής και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
6. Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ανεξάρτητα από την κατάταξη του λιμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 (Α΄174) όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (master-plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την σύνταξή της εντός δύο (02) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

Η ρύθμιση για τις πέργκολες στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλιας

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από της δημοσιεύσεως του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων ομοιόμορφων κατασκευών.

Όπως ακόμη αναφέρεται για τις πέργκολες στο σχετικό άρθρο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: "Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις":

Οι μελέτες που θα εκπονήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, εγκρίνονται στη συνέχεια από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η οποία τεκμαίρεται δοθείσα, μετά παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των μελετών.

Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες μετά την λήψη των κατά Νόμο απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων.

Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών είναι δυνατή κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης η παραχώρηση της χρήσης του υποκείμενου και παρακείμενου χώρου, με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην αίτηση προς τον φορέα για την παραχώρηση επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια υφισταμένων κατασκευών.
Μετά την πάροδο της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας, η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών αποκλείει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα.

Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθεσμίας για την καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και εφόσον το άθροισμα των προστίμων που επιβλήθηκαν για την ανέγερσή τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ΕΥΡΩ:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α` 24), όπως ισχύει.
Cycladesvoice

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

135 νέες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ για τα δικαστήρια.

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 2Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τα ΦΕΚ της προκήρυξης (5/13-2-2017 και 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά τις θέσεις σε δικαστήρια και δικαστικές αίθουσες, έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Η ΓΑΤΑ!!!

Τον πήρε, το ποτάμι....τον πήρε ο ποταμός...Μαζί με τον Σταύρο και ο δικός μας Γιάννης Ραγκούσης.
Μετά την ...πόρτα...της Δημοκρατικής συμπαράταξης...δεν έμειναν και πολλές επιλογές, ή σπίτι του η θα τον έπερνε το ...ποτάμι.
Τελικά το πήρε...τώρα που θα τον βγάλει...το μέλλον θα δείξει.
Συνήθως όμως τα ποτάμια καταλήγουν στην θάλασσα, αλλά ευτυχώς ο ίδιος ξέρει καλό μπάνιο.Τελικά ο Θανάσης έκανε "μαγκιά". Πέρασε το θέμα και καλά έκανε με πολύ έξυπνο τρόπο και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ομόφωνα παρακαλώ. Και μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο, ίσως υπάρξει στον μέλλον πρόβλημα με τις δομές, αν το κράτος σταματήσει την χρηματοδότηση. Βέβαια είπε και το εξής πολύ σωστό στο Δημοτικό συμβούλιο "εάν το κράτος σταματήσει να δίνει χρήματα, τότε το τελευταίο που έχουμε να σκεφθύμε είναι οι δομές" και έχει απόλυτο δίκιο.

Έχουν πάθει κάτι με το parrospress, στον δήμο. Κάθε πρωί , με τον καφέ είναι η πρώτη δουλειά για ορισμένους να ανοίξουν τον υπολογιστή να μας διαβάσουν. Ε κατά το μεσημεράκι με την τυρόπιτα σειρά έχει το fb και τα παιχνίδια. Τι να κάνουμε...."με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις αυτά τα γράμματα θα μάθεις" λέει η παροιμία. Και λίγο δουλειά παιδιά δεν θα έκανε κακό, μην περιμένετε το καλοκαίρι.                                                        
                                                                        

 Σας έχουμε ενημερώσει ήδη ότι κατά την δευτεριάτικη  συνάντηση της Δημοτικής παράταξης,
πήγαν όλα καλά και όλοι συμφώνησαν με τις προτάσεις του Δημάρχου. Έλα όμως τώρα που το ξανασκέπτονται και λένε "εντάξει δεν είπα τίποτα αλλά έχω κάποιες επιφυλάξεις" και όλα αυτά για την καρέκλα και για τον μισθό βασικά (γιατί δεν είδα κανέναν να διαθέτει τον μισθό του για κανένα κοινωφελή ή άλλο σκοπό).Τις περισσότερες αντιρρήσεις (και εδώ είναι το αστείο) τις έχει αυτός που πρέπει να αντικατασταθεί πρώτος. Μου φαίνεται ότι θα φάνε τα μουστάκια τους στο τέλος.
Τελικά έχουν πολύ πλάκα ορισμένοι. Θέλουν να κάνουν το δρομολόγιο Πάρος-Σύρο σε οκτώ ώρες και το Μήλος-Πάρος σε έξι ώρες. Δηλαδή να έρχεται κάποιος στην Πάρο με το αεροπλάνο σε μισή ώρα και για να πάει στον τελικό του προορισμό την Μήλο να θέλει άλλες έξι ώρες ή στην Σίφνο άλλες οκτώ ώρες. Καταπληκτική τουριστική αναβάθμιση των δυτικών Κυκλάδων. Δεν τους αναθέτετε και την τουριστική προβολή της Πάρου να σωθούμε.

πάω Σύρο 


Διαβάσαμε στο fb σε ανάρτηση προσωπικής σελίδας αντιδημάρχου , ότι το νέο σάιτ του Δήμου , θα υπάρχει σε έξι γλώσσες. Πολύ καλή κίνηση και συγχαρητήρια στους δημιουργούς και εμπνευστές, αλλά δεν θα έπρεπε τέτοιες ενέργειες να ανακοινώνονται πρώτα με επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου και όχι  με προσωπικές αναρτήσεις των δημοτικών συμβούλων?
Εκτός και αν έγινε και δεν έπεσε στην αντίληψή μας, οπότε ζητάμε εκ των προτέρων
συγγνώμη.                                                         
   

Ερώτηση προς λιμενικό ταμείο, μήπως κάποιος μπορεί να μας πληροφορήσει πόσο κόστισε ο ηλεκτρονικός πίνακας που έχει τοποθετηθεί στο λιμάνι για ενημέρωση των επιβατών? Από ποια εταιρεία  και ποια η χρησιμότητά του? καθώς επίσης και ποιοί ψήφισαν αυτήν την προμήθεια που "αναβάθμισε" τόσο σημαντικά το λιμάνι μας μας?
                                            

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ "ΑΡΤΕΜΙΣ"

Πολύς λόγος, αλλά ουσία και πραγματικότητα τίποτα.
Ξαφνικά κάποιοι ιθύνοντες αποφάσισαν να παρέμβουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και να προτείνουν την αλλαγή των δρομολογίων του ΑΡΤΕΜΙΣ.
Πίστεψαν ότι με τα νέα δρομολόγια οι δυτικές Κυκλάδες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το νέο αερόδρόμιο της Πάρου και να συνδεθούν μ΄αυτό.
Δυστυχώς απέτυχαν παταγωδώς, το ΑΡΤΕΜΙΣ λόγω της ταχύτητάς του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτήν την προοπτική και αποτέλεσμα είναι τελικά  να γίνει ένα πραγματικό μπάχαλο στην ενδοκυκλαδική συγκοινωνία.
Οι πληροφορίες λένε ότι εισηγητής αυτής της πρωτοβουλίας (όχι των δρομολογίων) ήταν τοπικός βουλευτής του Σύριζα, οποίος πίστευε ότι μ' αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει της Δυτικέ Κυκλάδες.
Τα δρομολόγια γρήγορα θα ξανά αλάξουν και θα επανέλθουν στα προηγούμενα, μετά και από τις αντιδράσεις και των φορέων των νησιών.
Επίσης από το υπουργείο εξετάζονται και άλλες λύσεις για την τακτική και γρήγορη σύνδεση της Πάρου με Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο. 

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ...

Το parosprεss ξεκίνησε την νέα περίοδο λειτουργίας του περίπου στα μέσα του Δεκέμβρη, συνεχίζοντας μια παρουσία πολλών ετών στην ηλεκτρονική ενημέρωση, εναλλάσσοντας τρείς φορές διαχειριστή.
Ο νέος διαχειριστής του parospress από την πρώτη ημέρα λειτουργίας είχε εξασφαλίσει την συνεργασία και συμμετοχή στην συντακτική ομάδα άλλων δυο έμπειρων συμπολιτών μας, οι οποίοι γνωρίζουν από την πλευρά τους ο καθένας και μια ορισμένη θεματολογία.
Δεν είμαστε δημοσιογράφοι και ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να γίνουμε, είμαστε μέλη της Παριανής κοινωνίας που ξέρουμε να διαβάζουμε, να ψάχνουμε και να ρωτάμε.
Οι μόνοι όροι που τέθηκαν εξ αρχής ήταν η ελεύθερη γραφή και έκφραση των μελών της συντακτικής ομάδας χωρίς παρεμβάσεις και λογοκρισία, πάντα μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας και της δημοκρατίας, καθώς και αποκλεισμός κάθε είδους διαφήμισης ή προβολής εμπορικού προιόντος (εφ' όσον η συμμετοχή στην ομάδα είναι χωρίς αμοιβή) , σεβόμενοι τις επαγγελματικές σελίδες του νησιού μας και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σ' αυτές.
Ο κάθε ένας από τους τρείς έχει την άποψη του και πολλές φορές η άποψη αυτή είναι διαφορετική από την άποψη των άλλων δύο. Αλλά ποτέ δεν σκεφθήκαμε να λογοκρίνουμε αναρτήσεις ή σχόλια (εκτός και εάν είναι υβριστικά) και πάντοτε η κριτική μας εστιάζεται σε πολιτικό και όχι προσωπικό επίπεδο.
Κοινή μας επιδίωξη και προσπάθεια είναι να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, πιέζοντας τους αρμοδίους όπου και αν ανήκουν αυτοί, προκειμένου να πετύχουμε κάτι καλύτερο για την Πάρο και μόνο για την Πάρο.
Στην προσπάθεια μας αυτή ίσως δυσαρεστούμε ορισμένους, ίσως κρίνουμε κάπως αυστηρά κάποιους άλλους, αλλά εάν στο τέλος αποδειχθεί ότι είχαμε άδικο, δεν θα διστάσουμε να αναρτήσουμε την πραγματικότητα.
Κρίναμε την ΚΔΕΠΑΠ για το αποθεματικό της και την καθυστέρηση, αλλά σημασία έχει ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε και δεν έχει σημασία το πως έγινε.
Εμείς γνωρίζουμε την προσπάθεια που κατέβαλε ο πρόεδρος της επιχείρησης για να υπάρξει αίσιο και ήρεμο αποτέλεσμα και τον συγχαίρουμε γι' αυτό.
Κρίναμε την περιφέρεια, ίσως αυστηρά, αλλά θα χαρούμε εάν το αποτέλεσμα της πίεσής μας είναι θετικό για την Πάρο στο τέλος και δεν θα κρυφτούμε για να το παραδεχθούμε, αντίθετα θα το αναρτήσουμε άμεσα και θα συγχαρούμε τους συντελεστές της επιτυχίας.
Κρίναμε κάποιους δημοτικούς συμβούλους, αλλά θα είμαστε εδώ να προβάλλουμε κάθε θετική ενέργειά τους ή παρέμβασή για το νησί.
Και τέλος, τι αξία θα είχε μια "γλυκανάλατη" ηλεκτρονική σελίδα, εάν τους χαιδεύει όλους?
Μην βιαζόσαστε να βγάζετε συμπεράσματα για εμάς και δεν έχει σημασία η ανωνυμία, απλώς βοηθάει στην κριτική, σημασία είναι εάν μας διαβάζει ο κόσμος και τα στοιχεία μας,, δείχνουν ότι η επιτυχία μας είναι για τα δεδομένα μας, εκπληκτική.
Σε διάστημα δύο μηνών έχουμε 340.000 επισκέψεις σύνολικά στις αναρτήσεις μας, δηλαδή έναν ημερήσιο μέσο όρο 5.500 επισκέψεις!!!
Αυτό μας κάνει πιο υπεύθυνους απέναντί σας και σας υποσχόμαστε ότι δεν θα αλλάξουμε γραμμή.
Θα ασχολούμαστε περισσότερο με κοινωνικά και τοπικά θέματα που ενδιαφέρουν το νησί και ελάχιστα με την κεντρική πολιτική σκηνή.
Και κάτι τελευταίο, σύντομα στους τρείς θα προστεθεί και τέταρτος που θα έχει την επιμέλεια των αθλητικών ειδήσεων στου νησιού αλλά και των Κυκλάδων.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
parospress


Νέο χαράτσι σε όλα τα σκάφη πάνω από επτά (7) μέτρα.

Άρθρο 66 – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

Το άρθρο δέκατο τρίτο του νόμου 4211/2013 “Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»(ΦΕΚ Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.
Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.
Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη.
2. α. Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος η τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής
αα. Για τα ολικού μήκους από (7) επτά έως (8) μέτρα σε δεκαέξι (16) ανά μήνα.
ββ. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα.
γγ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα.
δδ. Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι 20%, για τα σκάφη της περίπτωσης δδ της παρούσας παραγράφου, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Με την ίδια ΚΥΑ ορίζονται τα ειδικά κριτήρια , ο τρόπος απόδειξής τους, για την παροχή της έκπτωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα 12 μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος.
δ. Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
3. α. Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός ΕΕ, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transitlog).
β. Η απόδειξη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδεικνύεται στις Λιμενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.
γ. Εάν από Λιμενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους μέχρι την πληρωμή του.
δ. Για τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επί πλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Aρχή που τη διαπιστώνει και πρόστιμο ως εξής:
αα. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, εκατόν ενενήντα (190) ευρώ.
ββ. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ.
γγ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια (400) ευρώ.
δδ. Για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια εκατό (1100) ευρώ.
ε. Για τις πράξεις επιβολής του τέλους και του προστίμου μη καταβολής αυτού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.
4. α. Τυχόν αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.
β. Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.
5.Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου της παραγράφου 3, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.
γ. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β παρούσας παραγράφου.
δ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) ως εκάστοτε ισχύει καθώς και εκείνο, ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργεί περιηγητικό ταξίδι, διάρκειας, εντός της ελληνικής επικράτειας, έως και είκοσι τεσσάρων ωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος, παραλαμβάνοντας επιβάτες από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν οριστικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαμβάνοντας επιβάτες από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα αποβιβαστούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή ή πραγματοποιώντας ημερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό ταξίδι στην Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην αλλοδαπή.
8. Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος.»

Σοκ στον θαλάσσιο τουρισμό.

Στην ανεργία χιλιάδες απασχολούμενοι σε σκάφη αναψυχής και στην απόγνωση περίπου 2000 ιδιοκτήτες μικρών επαγγελματικών σκαφών, με τις νέες τροποποιήσεις του νόμου 4256/14.

    Πολλά τέτοιου είδους σκάφη δραστηριοποιούνται στην Πάρο και Αντίπαρο

Άρθρο 75 – Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92)

1. Η περίπτωση (αα) της υποπαραγράφου (ι) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.»
2. Η υποπαράγραφος (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου. Όταν συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης που περιλαμβάνει διανυκτέρευση, οι κλίνες που διαθέτει το πλοίο αντιστοιχούν στον αριθμό των επιβατών που διανυκτερεύουν .»
3.Στο άρθρο 1 του Ν. 4256/2014 (Α’ 92) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξης :
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος ,η διαδικασία τα στοιχεία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναγράφονται σε πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να φέρουν όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ως ειδικό ναυτιλιακό έγγραφο.
4.Η υποπαράγραφος (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.»
5.Η υποπαράγραφος (γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) καταργείται.
6.Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) καταργείται.
7. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 (β) του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 (Α’155) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων συνοδευόμενα από ενημερωμένες και θεωρημένες από τη Λιμενική Αρχή, καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Πριν από τον απόπλου, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης ή ο πράκτορας του πλοίου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας, την κατάσταση επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή ,πρέπει να τηρείται στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, οι ως άνω υποβάλουν για θεώρηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την ενημερωμένη κατάσταση. Η ως άνω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων διατηρείται και στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9.»
8. Η υποπαράγραφος (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
Στην υποπαράγραφο (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) προστίθεται υποπαράγραφος α.α ως εξής:
α.α.«Πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται μόνον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. »
9. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται στα πλοία αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα επιβατών ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Ν.Α.Τ..
10. Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της ναύλωσης, εφόσον αυτή αρχίζει από ελληνικό λιμάνι. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου. Η λήψη άδειας απόπλου πραγματοποιείται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
β. Η ως άνω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»
11. Η υποπαράγραφος (δ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει δήλωση στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, με την οποία γνωστοποιεί αναλυτικά τους λιμένες, όρμους και ακτές προσέγγισης και αποεπιβίβασης επιβατών, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, τις ώρες απόπλου και κατάπλου και τις ημερομηνίες/περίοδο διενέργειας του ταξιδιού. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση, πριν από την έναρξη του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού.»
12. Η περίπτωση (ββ) της υποπαραγράφου (γ) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασής τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία.»
13. Στην υποπαράγραφο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.4256/14 προστίθεται περίπτωση δδ ως ακολούθως:
«δδ. Η εκτέλεση μονής διαδρομής ,κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη των πλοιοκτητών των δρομολογημένων πλοίων ή των εφοπλιστών ή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων. Στην Υπουργική απόφαση έγκρισης καθορίζεται η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης των ημεροπλοίων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ "ΑΡΤΕΜΙΣ"


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΙΣΙΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΑΒΑΛΑ.

Παραδοσιακοί Οικισμοί και η διατήρηση τους.
 Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι οικισμοί στην Πάρο είναι από το 1978, ΦΕΚ 594Δ/78 χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί . Είναι χαρακτηρισμένοι στο σύνολο τους, λόγω της μορφής τους, σαν σύμπλεγμα δρόμων και κτηρίων, σαν πολεοδομικός ιστός λόγω της ιδιαίτερης κάτοψης των κτηρίων, της αναλογίας  τοίχων και ανοιγμάτων, των  πόρτων και τα παράθυρων, ώστε να υπάρχει φωτισμός και αερισμός. Οι άνθρωποι που τα έκτισαν δεν είχαν πανεπιστημιακές γνώσεις, αλλά η εμπειρία τους είχε λύσει πολλά προβλήματα που σήμερα λύνονται με ευκολία, λόγω των νέων υλικών δόμησης. Με τον νόμο που κήρυξε τους οικισμούς παραδοσιακούς, έγινε υποχρεωτική η διατήρηση της μορφής τους. Οι  όροι δόμησης που θεσπίστηκαν, είχαν σαν στόχο την  διατήρηση και το ανάδειξη τους . Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι των κτηρίων στους παραδοσιακούς οικισμούς της Πάρου συντηρήθηκε και επισκευάστηκε. Σήμερα υπάρχουν όμως ακόμη κτίσματα,  σε αρκετούς από τους οικισμούς του νησιού, που είναι είτε σε κακή κατάσταση, είτε μισόερειπωμένα, είτε  κατεδαφισμένα (ερείπια). Βασική αιτία για την εγκατάλειψη τους είναι το μεγάλο κόστος επισκευής τους, η πολύ-ιδιοκτησία και η κακή οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών τους λόγω κρίσης. Στην Μάρπησσα όπως και στους υπόλοιπους οικισμούς  υπάρχουν κτήρια που έχουν κτιστεί πριν το 1700 και πραγματικά αποτελούν στολίδια όχι μόνο γιατί είναι απλά παλιά αλλά γιατί είναι ιδιαίτερα κτίσματα, λόγω του τρόπου κατασκευής, με μαρμάρινα υπέρθυρα και παραστάδες, τον αριθμό των δωματίων και τη θέση τους μέσα στο κτήριο, μεγέθη ανάλογα με την οικονομική τότε κατάσταση των ιδιοκτητών τους. Κανένα δεν είναι όμοιο με το διπλανό του, γιατί το έδαφος και η θέση (κλίση) ήταν διαφορετικά. Η απουσία και ίσως η αδιαφορία της πολιτείας, στην καταγραφή των κτηρίων μέσω κτηματολογίου αλλά και αποτύπωσης των οικισμών αυτών δεν μας διευκολύνει στην διατήρηση τους. Δηλαδή σε έναν ενδεχόμενο σεισμό, δεν υπάρχει καμία καταγραφή ώστε να αναστηλωθούν οι οικισμοί , παρά μόνον κάποιες εργασίες φοιτητών αρχιτεκτονικής.   Ένα από αυτά τα κτήρια  στην Μάρπισσα είναι και η οικία Ναυπλιώτη –Γαβαλά, που λόγω της ιδιαιτερότητας των αρχιτεκτονικών της στοιχείων είναι χαρακτηρισμένη ως διατηρητέο κτήριο.  Οι τωρινοί κύριοι ιδιοκτήτες του το 2010, αποφάσισαν να το δωρίσουν στον Δήμο Πάρου,  οποίος  δεν αποδέχτηκε αυτή την δωρεά λόγω έλλειψης πόρων και πιθανής ευθύνης του για ενδεχόμενα ατυχήματα. Οι ιδιοκτήτες με έξοδα τους και υποδείξεις της αρχαιολογίας και την σύμφωνη γνώμη του Δήμου υποστύλωσαν το κτήριο και πήραν μέτρα προστασίας των διερχομένων. Έκτοτε Δήμος και Αρχαιολογία αδιαφόρησαν για την σωτηρία του κτηρίου με αποτέλεσμα την σταδιακή χειροτέρευση της κατάστασης του . 
Το 2016 μετά από προσπάθειές της τοπικής κοινότητας Μάρπησσας, η  ΕΦΑ Κυκλάδων έκανε αυτοψία για την κατάσταση του κτηρίου και  ενημέρωσε με λεπτομερή έκθεση, για τις απαιτούμενες άμεσες εργασίες για την όσο το δυνατόν καλύτερη συντήρηση του κτηρίου μέχρι την επισκευή του . Παράλληλα την Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας ζήτησε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την ίδια γνωμάτευση.  Αντί  αυτού η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου , χωρίς μέχρι εκείνη την στιγμή να έχει κάνει αυτοψία, κινήθηκε ενάντια στους ιδιοκτήτες και  συνέταξε μια επιστολή προς την Εισαγγελία  Σύρου , το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου και το Επαρχείο Πάρου , προκαλώντας αντιδράσεις που κανείς δεν κατάλαβε για ποιόν λόγο προκλήθηκαν. Κανείς δεν είχε  ζητήσει να κριθεί το κτήριο κατεδαφιστέο ή επικίνδυνο.  Η κατάληξη είναι, ότι οι ιδιοκτήτες είναι  πλέον τρομοκρατημένοι  από τα απειλούμενα πρόστιμα εκ μέρους του Δήμου, την απειλή επιδίκασης εξόδων για την υποστήριξη του κτηρίου από τον Δήμο (ο οποίος δεν έχει κατά δήλωσή του χρήματα), και τις απολογίες σε αστυνομικά τμήματα . Από την μεριά της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας έγινε προσπάθεια συνεννόησης για το θέμα αυτό μαζί με τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο και τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Δήμου, όπου φάνηκε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει υπέρβαση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων . Η προσπάθεια μας είναι και θα είναι η προστασία του οικισμού της Μάρπησσας, η οποία χωρίς τα χαρακτηριστικά της κτήρια δεν θα είναι πλέον ούτε παραδοσιακή, ούτε επισκέψιμη. Ζητάμε λοιπόν από τους μόνιμους  κατοίκους, αλλά και παράλληλα τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατοικούν μόνιμα στην Πάρο, να συμπαρασταθούν στις προσπάθειες της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας,  για την, με τον καλύτερο τρόπο, διατήρηση του συνόλου των κτηρίων του οικισμού, ώστε να ξαναγίνει αυτό που κάποτε ήταν ένας ζωντανός οικισμός και όχι μόνο μουσειακός χώρος, σαν να έχει βομβαρδιστεί από εχθρούς. Εάν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κτίσματα μέσα στους παραδοσιακούς οικισμούς, θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν κτήρια αξιόλογα, ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός των οικισμών σαν παραδοσιακοί . Βασικά όμως ζητάμε από τη μεριά του Δήμου και των υπηρεσιών του μια αναθεώρηση της αντιμετώπισης των αιτημάτων των τοπικών κοινοτήτων. Να αντιμετωπίζουν τα αιτήματα μας σαν άξια λύσης και όχι αποποίησης ευθυνών που πιθανόν να προκύψουν. Να προσπαθούν να δικαιολογήσουν με έργα την ύπαρξη τους και όχι μόνον με την είσπραξη των επιβαλλόμενων δημοτικών φόρων .  Στο διάστημα που ανακινήθηκε το θέμα της δωρεάς και της αναπαλαίωσης του συγκεκριμένου κτηρίου έχουν ανακοινωθεί δύο προγράμματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με διαχειριστή το ΥΠΠΟ, προς το οποίο ο Δήμος δεν φρόντισε, λύνοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου, να προωθήσει το αντίστοιχο αίτημα για την μελέτη και την επισκευή  του κτηρίου Γαβαλά.
Σήμερα ένα σχεδόν χρόνο από την ανακίνηση του θέματος από την Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας για το κτήριο Γαβαλά, φτάσαμε στο σημείο να κλείσει ο δήμος τους δρόμους γύρω από το εν λόγω κτήριο, δημιουργώντας πρόβλημα μετακίνησης των κατοίκων αλλά και λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου, και παράλληλα μη λύνοντας κανένα απολύτως πρόβλημα στην κατάσταση του κτηρίου.  Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι με αυτά τα «προληπτικά μέτρα» δημιουργούμε μεγαλύτερα προβλήματα και ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λογικά και ψύχραιμα ώστε να βρεθεί λύση, ώστε και οι πεζοί να προστατεύονται και τα κτήρια να κρατηθούν στη «ζωή» με νέες χρήσεις. Αν δεν το καταλάβουμε έγκαιρα, θα βρεθούμε να έχουμε οικισμούς νεκρούς και ερειπωμένους. Το συγκεκριμένο κτήριο οι ιδιοκτήτες του συνεχίζουν να το δωρίζουν στο Δήμο, με νέα επικαιροποίηση της δωρεάς τους, πράγμα που αφαιρεί ένα μεγάλο τμήμα οικονομικής επιβάρυνσης για την απόκτηση του. Κατόπιν αυτού η απόρριψη της δωρεάς, για δεύτερη φορά, θα καταστήσει υπεύθυνο τον Δήμο ως υπαίτιο της υποβάθμισης του κτισμένου περιβάλλοντος του χωριού. Δεν πρέπει να προέχει πάντα η εξεύρεση χρημάτων για την αποκατάσταση, αλλά η εξεύρεση λύσης για την μη κατάρρευση και αλλοίωση του οικιστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς μέσω ενός προγραμματισμού του ίδιου του Δήμου.  Επίκαιρη είναι αυτό το διάστημα η συζήτηση για την αλλοίωση της όψης της παραλίας της Παροικίας, με την προσθήκη γυάλινων πετασμάτων για την προστασία από τον αέρα. Για το θέμα αυτό καμία υπηρεσία του δήμου δεν έχει κινηθεί ούτε με αυτοψίες, ούτε με διοικητικά μέτρα, ούτε με πρόστιμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά αντιμετώπισης των προβλημάτων, αν τα κτήρια βρίσκονται στην παραλία ή μέσα στους οικισμούς.  Η ιεράρχηση των θεμάτων που αφορούν  την παρουσία του νησιού διαμέσου της ιστορίας του με την ανάδειξη χρονολογικών σταθμών και μνημείων που αντιστοιχούν σε αυτούς, είναι αναγκαία για την ανάδειξη του. Υπάρχουν μνημεία στο νησί που είτε είναι σε άθλια κατάσταση, είτε είναι παντελώς άγνωστα ακόμα και από τους ίδιους τους κατοίκους του. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από πολιτιστικούς συλλόγους για την ανάδειξη τέτοιων περιοχών και ιστορικών περιόδων, αλλά δυστυχώς μένουν μέσα σε μικρά ακροατήρια.  Δεν αρκεί λοιπόν ο Δήμος και οι υπηρεσίες του να είναι νομικά εξοπλισμένοι (και καλυμμένοι), για να αντιμετωπιστεί η όποια κατάσταση στους οικισμούς, χρειάζεται πολιτική ιεράρχηση και εφαρμογή προτάσεων ώστε να λυθούν κάποια στιγμή τα χρονίζοντα προβλήματα. Αλλιώς θα τρέχουμε πάντα πίσω από τα γεγονότα και δυσάρεστες καταστάσεις.

Όλγα Μαρία Τζανετάκη Ισιγώνη
Αρχιτέκτονας- Σύμβουλος ΚΕΠΟΣΑ


Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πάρος, 16 Φεβρουαρίου 2017
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                                                       
                             

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Eνημέρωση για τις Ανεμογεννήτριες

                Αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι της Πάρου,
Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας για τον αγώνα μας ενάντια στην κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στο νησί της Πάρου, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι,
 Ορίστηκε νέα δικάσιμος της Αίτησης Ακύρωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και των τεσσάρων Δήμων (Άνδρου, Νάξου, Τήνου, Πάρου), κατά της με αρ. πρωτ., οικ. 177360 της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ) «Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων», για το ενιαίο επενδυτικό έργο αιολικών πάρκων στα τέσσερα νησιά των Κυκλάδων, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,  για την Τετάρτη 24.05.2017.
Στον επίσημο ιστοχώρο του Δήμου Πάρου dimosparou.blogspot.gr / ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ έχουμε αναρτήσει πληροφοριακό υλικό και αφίσες για κάθε ενδιαφερόμενο, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς.
               Επίσης, από εχθές έχει δημοσιευτεί ψήφισμα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο:  Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές της Πάρου.
Σας παρακαλούμε να στηρίξτε τον αγώνα μας υπογράφοντας το και να το κοινοποιήσετε σε όλους τους γνωστούς σας και φίλους προς ενημέρωσή τους. Υπάρχει σχετικός σύνδεσμος και στο blog του Δήμου Πάρου.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΥ


Ανοιχτή επιστολή

To δημοτικό συμβούλιο στις 20/1 αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλλει αίτημα προς την ΚΔΕΠΑΠ ώστε να διατεθούν 400.000€ , σχεδόν όλο το αποθεματικό της ταμείο, για να αρχίσει η ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι.

   Αν και το κλειστό Μάρπησσας είναι ήδη έτοιμο, συμφωνώ για την χρησιμότητα ενός ακόμα γηπέδου στο νησί.
Διαφωνώ όμως με την προτεραιότητα που του δίνεται από την Δημοτική Αρχή και την προχειρότητα της πρότασης, αφού ούτε μελέτη υπάρχει ,ούτε εκτίμηση κόστους.
Ακόμα περισσότερο διαφωνώ με τον τρόπο χρηματοδότησης από ένα αποθεματικό ταμείο πoυ θα έπρεπε να διατεθεί για τις επιτακτικές ανάγκες που υπάρχουν και που όλοι γνωρίζουμε. Επιγραμματικά αναφέρω τα παρακάτω:

Υγεία: To Kέντρο Υγείας Πάρου εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένο, με ανεπαρκή και απαρχαιωμένο εξοπλισμό, το υγειονομικό αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο.
  O Δήμος έχει την θεσμική και ουσιαστική δυνατότητα με την δημιουργία Δημοτικού Πολυϊατρείου να καλύψει ένα μεγάλο μέρος από το κενό που αφήνει το κράτος.
  Το αεροπλάνο χρειάζεται επισκευή και ένα υπόστεγο στο νέο αεροδρόμιο για να μπορεί να πετάει με έδρα την Πάρο. Ο Δήμος θα μπορούσε να συνδράμει το Βελέντζειο Ίδρυμα ώστε αυτό να γίνει εφικτό.

Σχολεία: Οι παιδικοί σταθμοί δεν επαρκούν, έχουν αυστηρά κριτήρια και δεν ξέρουμε έως πότε θα έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τα παιδιά στην Παροικιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, πολλά σχολεία στο νησί έχουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα .
  Θα μπορούσε να γίνει άλλος ένας παιδικός/βρεφονηπιακός σταθμός και να χαμηλώσουν τα κριτήρια ένταξης. Σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων μπορούν να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες επισκευές, μονώσεις, βαψίματα  κ.λ.π.
   Ο Δήμος πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για το νέο 2ο Γυμνάσιο Παροικίας που από το 2009 προχωρά με ταχύτητα χελώνας.

  Άλλες πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη  προτεραιότητα απο ένα 2ο κλειστό είναι: Πολιτιστικό κέντρο , θέατρο - κινηματογράφος, κολυμβητήριο.

   Στο πρώτο Δ.Σ. που πήρα μέρος στις 22/1 όφειλα να τοποθετηθώ και να καταψηφίσω αυτή την πρόταση, έστω και αν θα ήμουν ο μόνος που θα το έκανε. Θα τα πράξω και τα δύο την επόμενη φορά που θα έρθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.


Νίκος Βολοσυράκης
Δημοτικός Σύμβουλος ΚΕΠ-ΟΣΑ

υ.γ parospress
Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή όχι με την άποψη του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κ.Βολοσυρακης σαν δημοτικός σύμβουλος έχει άποψη και θάρρος να την εκφράζει, χωρίς να εγκλωβίζεται σε παραταξιακές ή κομματικές γραμμές. Η Πάρος έχει ανάγκη ανθρώπων με άποψη και με θάρρος της γνώμης τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δασικοί χάρτες, προαναχωρησιακά κέντρα μεταναστών και πορεία του ΕΣΠΑ, τα θέματα που ανέδειξε ο Περιφερειάρχης, στην συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου


Στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου για το 2017, συμμετείχε χθες, Τετάρτη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Στην διάρκεια της συζήτησης για ΤΑ τρέχοντα θέματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση, το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως στα μείζονα ζητήματα που έχουν ανακύψει, των δασικών χαρτών και των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης μεταναστών στα νησιά.

Ειδικότερα, όσον αφορά το φλέγον θέμα των δασικών χαρτών, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε την ΠΕΔ για τις αποφάσεις που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή της η ΕΝΠΕ, επισημαίνοντας ότι είναι κάθετα αντίθετη με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και πως αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε ανάκληση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, όπως ζητούν οι Περιφερειάρχες,  τότε οι επιπτώσεις στα νησιά θα είναι τεράστιες και μη αναστρέψιμες.
Ως γνωστόν, η κυβέρνηση αναρτά την περίοδο αυτή  δασικούς χάρτες σε όλη την Ελλάδα και καλεί τους κατοίκους εντός δύο μηνών να καταθέσουν προσφυγή, στην περίπτωση που διαφωνούν, πληρώνοντας το προβλεπόμενο παράβολο. Στην πραγματικότητα, οι χάρτες συνιστούν «άσκηση επί χάρτου», χωρίς γνώση των περιοχών, χωρίς προηγούμενη και αναγκαία κύρωσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και χωρίς καμία συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, να οδηγούνται  χιλιάδες ιδιοκτήτες σε απόγνωση, με τον πρωτογενή τομέα να δέχεται ισχυρότατο πλήγμα και να απειλείται  με διάλυση η αγροτική παραγωγή της χώρας. Επιπλέον, βάσει των δασικών χαρτών που αναρτώνται, η χώρα κινδυνεύει να της επιβληθούν από την ΕΕ σημαντικότατες δημοσιονομικές διορθώσεις και δεκάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι αφ’ ενός να κληθούν να επιστρέψουν επιδοτήσεις που έλαβαν κι αφ’ ετέρου να διακοπεί  η καταβολή των ενισχύσεων.
Ως χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε την Πάτμο, η οποία σύμφωνα με τους χάρτες που αναρτήθηκαν είναι κατά 80% δασική και ζητείται από τους κατοίκους της να πληρώσουν παράβολα για να προσφύγουν.

Συζήτηση έγινε επίσης και για την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει προαναχωρησιακό κέντρο μεταναστών στην Κω. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ομόφωνη καταγγελία όλων των Δήμων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το σοβαρότατο αυτό θέμα, καθώς για μια ακόμη φορά δεν λαμβάνονται υπόψιν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα δύο τελευταία χρόνια στα νησιά που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Σημείωσε μάλιστα το οξύμωρο, από την μια πλευρά η κυβέρνηση να θέτει ως ζητούμενο την αποσυμφόρηση των νησιών και την ίδια ώρα να σχεδιάζει την δημιουργία προαναχωρησιακών κέντρων σε αυτά.

Στην χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους  Δημάρχους για την πορεία του ΕΣΠΑ, όπου το Νότιο Αιγαίο καταγράφει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολύ ψηλά στον πίνακα ενεργοποίησης μέτρων του ΕΣΠΑ και ένταξης έργων, πανελλαδικά. Όπως ανέφερε, οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα για υποβολή προτάσεων προς ένταξη και αντιπροσωπεύουν  του 50% του συνολικού Προγράμματος και οι  πράξεις έχουν ήδη ενταχθεί και αντιπροσωπεύουν το 33% του Προγράμματος, περιγράφουν για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μια από τις καλύτερες επιδόσεις αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων, σε πανελλαδικό επίπεδο.